Titulek.jpg
znak_H-F_000.jpg

Historie SDH H-H

 

Z historie dobrovolných hasičů z Hoštic – Heroltic

 

Nejstarší požár o němž máme informace se stal 22.září 1817. Tehdy shořely téměř celé Hoštice i s kostelem. Toto neštěstí bylo prý zaviněno výstřelem po holubech na střeše, která v té době byla slaměná. Na památku této události chodily občané okolo sv. Mořice (22.září) na pouť do Žarošic. V roce 1837 vypukl v Herolticích v domě č. 37 oheň, který zničil veškeré obytné a hospodářské budovy, uchráněn zůstal pouze mlat, který stál opodál na zahradě. Roku 1854 byly Hoštice opět navštíveny zhoubným požárem. Co nebo kdo ho způsobil ani rozsah škod které napáchl nejsou známy. V červnu roku 1887 v nočních hodinách vypukl v Hošticích další požár, při němž shořela stodola v čísle 17. Roku 1888 dne 17.srpna večer vypukl oheň a zničil stodolu naplněnou obilím v čísle 28. Téhož roku na podzim vyhořely opět dvě stodoly v čísle 14 a 15 v Hošticích. Oheň byl založen rukou žháře, který se však sám udal, byl odsouzen k několika letům vězení, ale v krátkém čase ve vězení zemřel. 16.února 1891 ve tři hodiny odpoledne shořela v Hošticích stodola v čísle 8. Díky rychlé pomoci se oheň dále nešířil.

V tomto místě je nutné připomenout vznik dobrovolného hasičského sboru. Pravděpodobně pod vlivem výše uvedených událostí a po vzoru okolních obcí se zakládáním sborů dobrovolných hasičů byl i v naší obci takovýto sbor založen. Kronika obce Heroltic popisuje tuto významnou událost v boji s ohnivým kohoutem následovně: „V roce 1896 založen byl sbor dobrovolných hasičů na popud řídícího učitele v Hošticích Richarda Spáčila. Předsedou sboru zvolen Novotný Dominik a náčelníkem Kočí Josef. Následující rok 1897 byla zakoupena nová stříkačka (ruční pohon) od firmy J. Smékal z Čech u Prostějova.“ Kronika obce Hoštice stejnou událost popisuje takto: „Sbor dobrovolných hasičů byl založen r. 1896 jen pro obec Heroltice, později pro obě obce se sídlem v Herolticích, kde v bývalém hostinci je v přístavku, který si obec při prodeji hostince ponechala, zbrojnice sboru.“ Od tohoto roku (1896) už obě obce mohli při vypuknutí požáru spoléhat na pomoc místních hasičů.

Hasičská kronika České ústřední jednoty hasičské Markrabství Moravského a zemské Slezské jednoty hasičské, která byla napsána ve valašském Meziříčí roku 1898 při příležitosti třicetiletého trvání Českého hasičstva a k 50letému jubileu vlády jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I Heroltický sbor popisuje takto:

Obec Herotice čítá 61 dom. čísel s převládající krytinou křidlicovou. V obci se provozuje z největší části rolnictví, pak nádenictví a něco málo řemeslnictví. Celá obec leží na rovině, rovněž okolí je většinou rovina, jen něco málo pahorkatiny. Dobrovolný sbor hasičský založen byl v prosinci roku 1896. Ku popudu Richarda Spáčila učitele v Hošticích, umluvilo se několik občanů z Herotic založiti potřebný sbor hasičský. Bez obětavosti celé obce Herotické, by se byl sbor sotva uskutečnil. Za zakladatele tedy považovati možno obec Herotice. Téhož času byla starostou obce Frant. Novotný, rolník. V obecním představenstvu byli: Dom. Novotný, Karel Navrátil, Zlámal, Frant. Kaláb, Josef Skácel, Losman, Vavřín Procházka a Chlup. Z těchto byla většina přízniva sboru tím, že ručila za celý obnos 1350 zl, za nějž zakoupeno potřebné náředí (ručila bez úroků). Prvními funkcionáři sboru byli a jsou dosud: předsedou Dominik Novotný, rolník, náčelníkem Josef Kočí, rolník a jednatelem Richard Spáčil, učitel. Sbor zúčastnil se dosud 5 požárů.

Svoji zdatnost předvedl místní hasičský sbor roku 1899 kdy vznikl veliký požár ve stájích statku pana Dominika Novotného, Heroltice č. 33. Naštěstí požár zachvátil pouze chlévy, obytné stavení zůstalo nepoškozeno.

28.září 1900 o dvanácté hodině v poledne vznikl oheň v panském dvoře v Hošticích a vyhořela kůlna jetelem naplněná. Při tomto neštěstí bylo štěstí, že lidé byli doma a tudíž oheň byl za pomoci hasičů z Heroltic omezen pouze na hořící předmět. Jinak hrozilo šíření požáru, zejména že chytí stáje v čísle 26. Dne 30.června 1904 po poledni vypukl v panském dvoře v Hošticích oheň z neopatrnosti, který mohl být při panujícím suchu obci osudným. Díky pomoci mnoha lidí, kteří se chystaly do pole a přišly na pomoc a rovněž za vydatné pomoci hasičských sborů z Heroltic, Topolan, Ivanovic (s parní stříkačkou), Vyškova, Pustiměře, Mor. Prus byl oheň omezen na stáje ve dvoře. Přesto však byl oheň velký, protože hůry byly naplněny jetelem. Kronika školy v Hošticích ještě dodává: „ Od přílišného vedra a panujícího sucha vzňal se i hnůj na dvoře, že nebylo možno k hořícím stavením se přiblížiti.“ Přesto však byl oheň omezen a poté úplně uhašen.

Další požár vznikl v roce 1928 a byl impulsem k zakoupení motorové stříkačky. Popis celé situace je popsán v jedné z obecních kronik takto:

Dne 28. září roku 1928 uspořádal místní hasičský sbor Vinobraní v hostinci na Herotské . O zábavě této jest činěna zmínka, že konána byla právě den před požárem, a to největším, co se v obci udál. Dne 29. září občanstvo po dení uloživši se ku spaní, bylo v 23:00 vyburcováno signálem hasičské trubky “Hoří”. Ve spěchu, každý vyburcován z klidného spánku pátral po místě požáru, ten však nenalézal se ve středu obce, nýbrž za obcí a sice hořel mlýn pana Vlad. Knichala. Požár tento byl zjištěn cizími lidmi v době, kdy plameny prorazily již střechou a ozařovali tichou noc, daleko široko. Obyvatelé mlýna neměly potuchy, že jim hoří střecha nad hlavou a byvše vyburcováni ze spaní, měli nejvyšší čas, že vyvázli svými životy. Podotýkám svými životy, poněvadž vchod do bytů byl přes mlýnici, která stála tou dobou v jednom plameni. Z mlýnského zařízení nebylo možno zachrániti ničeho, a z bytového zařízení jen svršky, které byly vznášeny okny, která musela být předem uvolněna, poněvadž byla silně zamřížována, jako u všech staveb stojících osamotě. Požár tento byl katastrofální a zničil mlýnskou budovu i se stroji až do základů, aniž by přítomné has. sbory při jejich nejlepší snaze měly možnost něco zachrániti. Požárem tímto byl majitel p. Vl. Knichal hmotně velice poškozen, nesložil však ruce v klín jak se často v takových neštěstích stává, nýbrž začal ihned pracovati na úpravě požárního místa, a vytkl sobě za účel mlýn znovu zbudovati, a to v rozsahu odpovídajícím mlýnům dnešní doby. A vskutku, do konce roku 1928 byl mlýn vystaven v nynějším rozsahu bez strojního zařízení. Stavbu provedl p. Oskar Tuntíček stavitel z Ivanovic. Strojní zařízení bylo dodáno až v roce 1929 firmou “Českomoravská strojírna-Kolben a Daněk” v Blansku. Celkový náklad na znovu zbudování tohoto mlýna činil 600000 Kč, avšak p. Knichal doufal, že při dobré prosperitě živnosti, bude moci obnos tento umořovati. Snaha tohoto snaživého živnostníka však neodolala poměrům, vyskytnuvším se v následující době, a tak investovaný náklad na znovuzřízení mlýna zůstal majiteli k tíži. Požáru účastnil se též místní has. sbor, který byl v činnosti, až do úplného uhašení požáru, po dobu asi tří dnů. Tato dlouhá účast měla však za následek, že nebylo možno sehnati lidi k ruční stříkačce na pumpování vody. Počalo se tedy uvažovati o zřízení strojní strojní stříkačky. Hasičský sbor podal žádost na obec. radu a ta ve schůzi obecního zastupitelstva dne 14. října povolila obnos 25 000 Kč na zakoupení motorové stříkačky, která měla být v roce 1929 zakoupena.

V květnu ke konci měsíce ,zakoupil místní hasičský sbor za součinnosti obec, rady, novou motorovou stříkačku od firmy Hrček a Neugebauer v Králově Poli za cenu 37 000 Kč. Výkon stroje při 1 Atm. tisíc litrů vody. Při 6 Atm. 650 litrů v minutě, síla stroje 26 HP. Stará stříkačka vzata naproti účet za 7000 Kč. Darem obdržel sbor od obce Hoštic 5000 Kč a od obce Rybníček 1000 Kč. Předání stříkačky sboru bylo konáno dne 14. července, současně provedeno cvičení s okolními sbory, a konána veselice v zahradě p. J Skácela v domě 41. V tomto roce čítal sbor hasičů 64 členů činných a přispívajících.

V roce 1936 byla obec Hoštická svědkem velkého požáru. Červený kohout si vybral za obět mlýn pana Smekala. Tento požar byl velice rozsáhlí a zásah trval až do ranních hodin. Z tohoto požáru se mlýn už nevzpamatoval a provoz už v něm nebyl obnoven a provádělo se zde jen příležitostné šrotování

Léta páně 1938 v byl vystaven požáru i hostinec na Herojské

28. 4. 1945 při posledních bojích v naší obci byla zapálena stodola pana Františka Skácela, pravděpodobně od střepiny granátu. Při tomto požáru byl zastřelen německým kulometem pan František Chlup, který se vydal na tento požár podívat.

Dne 11.září 1965 byl nahlášen požár v rodinném domku v Hošticích č. 39. Jednalo se o samovznícení slámy ve stodole. Voda pro zásah byla přivedena z požární nádrže v Hošticích.

Dalším požár navštívil naši obec 28.ledna 1968. Ze zpráv o zásahu můžeme vyčíst toto: Požár byl zjištěn velitelem MJ v sále kulturního domu, kde se konal ples požárníků v půdním prostoru ve 2,50 hod. Toto bylo v první části lokalizováno hasicími přístroji. Po odkrytí záklopu bylo zjištěno, že požár je rozšířen po celé ploše a není jej možné uhasit hasícími přístroji. Proto byla povolána požární jednotka. Zde bylo nutné zasáhnout vodou, aby se požár nerozšířil na střechu. Podle dalšího šetření bylo zjištěno, že příčinou byl trám zazděný v komínovém tělese. Na pomoc byly přivolány další sbory z: Vyškova, Křižanovic, Topolan a Ivanovic.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reklama:
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one